Frp World Ana Menü
 • Frp World
  » Anasayfa
  » Forum
  » Anketler
  » Akademi
  » Kitap Tanıtımları
  » Haber Arşivi
  » Haber Gönderin
  » Makale Gönderin

 • Üyelere Özel

 • Kişisel
  » Hesabınız
  » Özel Mesajlar
  » Üye Listesi
  » Üye Arama
  » Siteden Çıkış

 • Site Bilgileri
  » Top10
  » Site Hakkında Yorumlarınız
  » İstatistikler
  » Destekleyen Siteler

 • Kullanıcı Menüsü
  Hoşgeldin, Diyar Gezgini
  Üye Adı
  Şifre
  (Kayıt Ol)
  Üyelik:
  Son Üye: upimuw
  Bugün: 1
  Dün: 16
  Toplam: 37542

  Şu An Bağlı:
  Ziyaretçi: 287
  Üye: 1
  Toplam: 288

  Şu An Bağlı:
  01 : upimuw

  FrpWorld.Com :: View topic - Altın pusula
  Forum FAQ  |  Search  |  Memberlist  |  Usergroups   |  Register   |  Profile  |  Private Messages  |  Log in

   Altın pusula View next topic
  View previous topic
  Post new topicReply to topic
  Author Message
  demonicc
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Nov 21, 2007
  Posts: 1

  PostPosted: Wed Nov 21, 2007 3:20 pm Reply with quoteBack to top

  Arkadaşlar çok güzel bi seri bence film kadar kitapta çok konuşulacak.....

  bir eleştiri yazısı

  "Son dönemde artan Tolkien?vari e?ilimlere bir istisna te?kil eden Philip Pullman??n Karanl?k Cevher Dizisi üç kitaptan olu?uyor: Kuzey I??klar?-Alt?n Pusula, Keskin B?çak ve Kehribar Dürbün. Son zamanlarda yaz?lm?? en canl?, ilham verici edebi eserler aras?nda yer alan bu dizi, hayat?n zenginli?ini kutsay??? ve önyarg? üzerine bir ayd?nlanmay? anlat?yor.

  Philip Pulman, roman?n konusuna derin bir yak?nl?k duyan usanmaz bir hikaye anlat?c?s?. Bulundu?umuz dünyadan tamamen kopuk olmayan hikayeyi bir meydan okumaya dönü?türmekten sak?nm?yor, zor kelimeleri kolaylar? ile de?i?tirme gere?i duymuyor. Pullman serinin ilk kitab? olan Kuzey I??klar?-Alt?n Pusula?yla, edebiyatta tür kavram?n? a?an bir ba?yap?t yarat?yor. Bu anlamda, hem yeti?kinleri kendine çeken bir çocuk kitab? hem de en sa?lam gerçekçileri bile etkileyen bir fantastik kurgu özelli?ini içinde bar?nd?ran bir ?aheserle kar??la??yoruz.

  Kuzey I??klar?-Alt?n Pusula?n?n kahraman? Lyra Gümü?dil on bir ya??nda bir k?z çocu?udur. Ebeveynlerinin durumu en az?ndan kendisi için belirsizdir. Oz Büyücüsü?nün kad?n kahraman? Dorothy Gale gibi dik ba?l?, ne?eli, aç?k sözlü ve vefakar biridir. Ayn? zamanda kaba, asi, yalanc? ve zaman zaman da tam bir budalad?r. Lyra, Oxford?daki Jordan Koleji?nde ya?amaktad?r. Kesintisiz devam eden ufak maceralar, tüyleri diken diken eden kahramanl?klar, Oxford?da ya?ayan çocuklar aras?nda gerçekle?en sava?larla dolu çocuklu?u kitab?n giri? bölümlerinde Pullman taraf?ndan canl? ve esprili bir dille anlat?l?r.

  Pullman bu üçlemedeki kurgusal evrenini ço?unluk taraf?ndan kabul edilmi? ?paralel evrenler hipotezi? temelinde olu?turuyor. Buna göre, Lyra?n?nki ve bizimki d???nda sonsuz say?da olas? Oxford var. ??te bu noktada Lyra?n?n Oxford?u bizim dünyam?zdaki Oxford?la baz? özellikleri payla??r: Thames Nehri?nin yan?ndad?r, e?itim aç?s?ndan ?ngiltere?nin, Avrupa?n?n ve tüm dünyan?n merkezidir, derin dini köklere sahiptir. Ancak Lyra?n?n dünyas?nda tarih farkl? bir yön izlemektedir. Papal?k makam? John Calvin?in papa olmas?yla birlikte Cenevre?ye ta??nm??t?r. Bunun sonucunda dünya bask?c? bir Kilise?nin alt?nda birle?mi?tir. Bu kurumun en faal organlar? ise Yüksek Disiplin Divan? ve Adak Meclisi?dir. Bilim, özellikle de fizik, filozoflar ve, her ?eyin ötesinde, teologlar için uygun say?lan bir konu olarak görülür. Teknolojik olarak, Lyra?n?n dünyas? bir yandan bizimkine e?, hatta bazen bizi a?an ilerlemelere sahipken di?er yandan sorunlu ve ters özellikleri de bar?nd?r?r. Ula??m yayan olarak, sandallarla ya da zeplinlerle gerçekle?ir. Geneline bak?ld???nda Lyra?n?n dünyas? büyük ölçüde Ortaça??? yans?t?r: tar?msal, yar? feodal, takvimin hasat, panay?r zaman? ve John Faa ad?ndaki bir kral taraf?ndan yönetilen Çingenlerin mevsimsel göçlerine göre ayarland??? bir dünya.

  Pullman??n s?n?rs?z hayal gücünün ürünleri olan ve edebiyat tarihine geçen üç önemli bulu? ?Cinler, Toz ve Aletiyometre? ilk kitapta çok önemli rollere sahip.

  Lyra?n?n dünyas?nda her insan?n bir cini vard?r. ?nsanlar?n yolda?? olan bu cinler havyan ?eklindedir, ama hem akla hem de konu?ma yetisine sahiptirler. Lyra?n?nkinin ad? Pantalaimon?dur (Lyra ona Pan diye seslenmektedir) ve ilk ba?ta onu, hikayemizin kahraman?n?n hayvan benzeri san?r?z, ama daha sonra Pan??n ?ve di?er cinlerin? bizim dünyam?zda ruh diye bilinen olguya denk dü?tü?ünü ö?reniriz. ?nsan ve cin aras?ndaki ba? önemli, yads?namaz ve bazen de telepatiktir. Pan, t?pk? di?er çocuklar?n cinleri gibi, ?de?i?mez? de?ildir ?istedi?i hayvan?n ?ekline ihtiyari olarak bürünür ve Lyra ergenlik ça??na ula?ana dek bu gücü elinde tutar. Kitap ilerledikçe insanlar ve cinleri aras?ndaki ili?kiye ait daha pek çok özellik ortaya ç?kar.

  Lyra ve cini ile ilk olarak, Lyra?n?n amcas? olarak gördü?ü ve bir ka?if olan Lord Asriel?in Jordan Koleji?ne yapaca?? ziyaret için gerçekle?tirilen haz?rl?klar? gizlice izlerlerken tan???r?z. Lord Asriel, ?Toz? diye tarif edilen bir olguyu gözlemlemek için yapt??? Kuzey gezisinden yeni dönmü?tür. Kuzey I??klar??yla bir ?ekilde ba?lant?s? olan bu görünmez parçac?klar çocuklara kar?? ilgisiz kal?rken yeti?kinlere kar?? güçlü bir hayranl?k beslemektedir.

  Bu s?rada, Kilise?nin Mrs. Coulter yönetimindeki Yüksek Disiplin Divan? önemli bir at?l?ma geçmi?tir. Mrs. Coulter inan?lmaz derecede cazibeli, cana yak?n, güzel bir kad?nd?r ve ona e?lik eden cin alt?n bir maymundur. Bu güzel bayan?n büyüsü alt?nda olan ve Toz?un ta??d??? anlamdan ??ilk günah? olabilece?inden? korkan Kilise lideri, Mrs. Coulter?den Kuzey?e bir gezi tertiplemesini ve bir çocu?u cini henüz ?de?i?mez? hale gelmeden kopararak bu Toz?un engellenebilir ya da yok edilebilir olup olmad???n? ö?renmesini ister. Coulter??n emri alt?ndaki çocuk h?rs?zlar? Gogoklar, ?ngiltere?nin her yan?nda çocuk av?na ç?karlar. Kolej?deki en yak?n arkada?? Roger??n Gogoklar taraf?ndan kaç?r?lmas? üzerine Lyra, Kuzey?e gidip onu kurtarmaya karar verir.

  Kuzey I??klar?-Alt?n Pusula, Lord Asriel ve Mrs. Coulter??n Toz?u anlamak ve mümkünse kontrol alt?na alabilmek için birbiriyle rekabet eden planlar? ile Lyra?n?n Roger?? bulma ve ayn? zamanda harika bir ayg?t olan aletiyometreyi Lord Asriel?e götürme maceras?n? anlat?yor. Kendisine yöneltilen her soruyu yan?tlayan aletiyometreyi okuyabilmek ömür boyu çabay? gerektirmektedir, ancak kahraman?m?z Lyra?n?n bu konuda do?u?tan gelen bir yetene?i vard?r.

  Aletiyometrenin ve bir grup Çingenin yard?m?yla Kuzey?e giden Lyra kendisi ve geçmi?iyle ilgili birçok ?eyi ke?feder. Bu yolculuk s?ras?nda, Yeni Danimarkal? bir maceraperest ?Lee Scoresby? ve konu?ma yetene?ine sahip bir kutup ay?s?yla ?Iorek Byrnison? tan???r. Böylece, içine girdi?i macera daha renkli hale gelir.

  Pullman??n muhte?em hayal gücüyle yaratt??? ve insan?n bitmesini hiç istemedi?i o ender kitaplardan biri olan Kuzey I??klar?-Alt?n Pusula?yla ömür boyu sürecek bir yolculu?a ba?lay?n ve Lyra Gümü?dil?in ruhunuza i?ledi?ini, karakterlerin rüyalar?n?z?n birer parças? haline geldi?ini hissedin. "


  [/url][img][/img][img][/img]
  Back to top View user's profileSend private message
  Darkgnome
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jan 31, 2004
  Posts: 3918
  Location: Ankara

  PostPosted: Wed Nov 21, 2007 4:58 pm Reply with quoteBack to top

  Hayal gücü kullanılarak yaratılmıs güzel bir dünyaya benziyor. Cinlerin ruh olarak betimlenmesinin altından daha da fazlası ve daha derin bir hikaye çıkarsa şaşırmam. Dünyanın bizm dünyamıza benzetilmesi ancak bazı farklarının olması bence doğru bir taktik çünkü bu sayede aklımızda bazı mekanların ve olayların canlanması daha kolay olabileceği gibi bazı olayların uzun uzadıya açıklanmasına gerek kalmayacak ve bu hikayeye akıcılık getirecektir.

  Daha bakmamı bekleyen o kadar çok seri varki. Bunu belide üstlerde bir yere koyabilirim ama sanırım gelecek diger yorumşları da beklemem iyi olacak.

  bu güzel tanıtım için teşekkürler demonicc.

  _________________
  Göz alıcı tepenin yerinde artık binalar yükseliyor. Büyük, ulu; ama büyüleyici mi? Sislerin ardından ıÅ?ıÄ?ı daha net görürdüm, Å?imdi, kalabalıÄ?ın içinde, koca bir boÅ?luktayım.
  Eskisi kadar zevk vermese de, son bir kez daha!
  "
  Back to top View user's profileSend private messageMSN Messenger
  Destina
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Feb 05, 2008
  Posts: 28

  PostPosted: Sun Mar 16, 2008 7:50 pm Reply with quoteBack to top

  yaa ben bu seriyi çok sevmiştim 3 .kitap kehribar dürbün çıktımı bilen varmı
  Back to top View user's profileSend private message
  aransayes
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Oct 08, 2004
  Posts: 1861
  Location: aksaray-izmir

  PostPosted: Sun Mar 16, 2008 8:26 pm Reply with quoteBack to top

  Çıkmadı diye biliyorum.

  _________________
  Bir tek seni bana çok gördü dünya
  Ä°yiler bu savaÅ?ı kaybetmiÅ?
  Peki ben nası büyük adam olucam
  Kötü olmak seni geri getirir mi acaba...
  Back to top View user's profileSend private message
  Alenthas
  Forum Yöneticisi

  Joined: Oct 04, 2007
  Posts: 2670
  Location: Innsmouth

  PostPosted: Sun Mar 16, 2008 9:37 pm Reply with quoteBack to top

  O kadar çok "?" var ki okuyamadım? Daha doğrusu üşendim Smile Neyse yorumlardan okuduğuma göre güzel bir şeye benziyor. Filmi çıkmıştı bildiğim kadarıyla. Hmm... Okuyup göreceğiz...

  _________________
  Image
  Back to top View user's profileSend private message
  Lugtarias
  Forum Yöneticisi

  Joined: Jun 13, 2007
  Posts: 726
  Location: izmir

  PostPosted: Mon Mar 17, 2008 7:58 pm Reply with quoteBack to top

  Bence filmi çok güzel olmamakla birlikte fena değildi. Benzer bir yapım olan Narnia daha güzeldi bence. Kitap ise herzamanki gibi filmden daha iyiydi. Bir ara ikinci kitabıda okumak lazım...
  Back to top View user's profileSend private message
  Alenthas
  Forum Yöneticisi

  Joined: Oct 04, 2007
  Posts: 2670
  Location: Innsmouth

  PostPosted: Mon Mar 17, 2008 8:06 pm Reply with quoteBack to top

  Fakat Narnia'da bazı saçmalıklar vardı. Mesela şu kentaurdan bozma adam (ismini unuttum) "Burada yılbaşı sittin yılda bir kutlanır," demişti. Halbuki o gerçek dünyanın yılının ne zaman olduğunu ve Narnia'ya göre oranını nereden bilecek ki? Bunun gibi detaylar filmden soğumama neden olmuştu ama yinede fena değildi.

  _________________
  Image
  Back to top View user's profileSend private message
  Lugtarias
  Forum Yöneticisi

  Joined: Jun 13, 2007
  Posts: 726
  Location: izmir

  PostPosted: Mon Mar 17, 2008 8:14 pm Reply with quoteBack to top

  O elemanın adı Fırtınaydı sanırım Smile Ben dikkat etmemiştim oraya, cidden büyük tutarsızlık olmuş. Ama genede güzeldi bence C.S Lewis'in kokusu hissediliyordu yer yer Smile Birde Altın Pusuladan daha çok beğenmemi sağlayan en önemli şeylerden birisi iki filmin iki büyük savaş sahnesiydi. Narnia'nın ki daha bi güzel geldi bana. Unutmadan film müzikleride bayağı sağlamdı Narnia'nın. Çzellikle Faun'un Lucy'e çaldığı Narnia Ninnisi çok güzeldi. Çşenmedim kemanda çıkardım o şarkıyı Smile
  Back to top View user's profileSend private message
  Destina
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Feb 05, 2008
  Posts: 28

  PostPosted: Mon Mar 17, 2008 8:35 pm Reply with quoteBack to top

  ben özellikle 2.kitap keskin bıçak da coştum bence şaheser 1.kitap altın pusulayıda çok beğenmiştim o nedenle filmi izlemedim kitabı çok beğenince filmini izlememe hastalığı var bende kitaptaki gibi olmuyor altın pusulayıda bence sinemaya aktaramamışlardır 2.kitap keskin bıçak taki o dünyalar zamanlar geçişler bence mükemmel ben valla elimden bırakamadım 3 günde okudum ama bu 3 .kitap nerdeeee ne zamannnnn
  Back to top View user's profileSend private message
  Destina
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Feb 05, 2008
  Posts: 28

  PostPosted: Mon May 05, 2008 2:15 pm Reply with quoteBack to top

  kehribar dürbünü okuyan varmı
  Back to top View user's profileSend private message
  haplo25
  Kullanıcı
  Kullanıcı

  Joined: Jun 14, 2004
  Posts: 401
  Location: Nexus

  PostPosted: Wed May 28, 2008 6:52 pm Reply with quoteBack to top

  İkinci filmi ne zaman geliyor bilen var mı?

  _________________
  Ashaman tötet!!!
  Back to top View user's profileSend private messageSend e-mailMSN MessengerICQ Number
  Display posts from previous:      
  Post new topicReply to topic


   Jump to:     View next topic
  View previous topic
  You cannot post new topics in this forum
  You cannot reply to topics in this forum
  You cannot edit your posts in this forum
  You cannot delete your posts in this forum
  You cannot vote in polls in this forum


  Powered by phpBB © 2001 phpBB Group

  :: HalloweenV2 phpBB Theme Exclusive ::
   
  FRPWorld.Com ülkemizdeki fantezi edebiyatı ve frp sevenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bir web sitesidir. 2003 yılında kurulmuş olan sitemiz kullanıcı ve yöneticilerimizin katkıları ile büyüyüp Türkiyenin en büyük frp sitelerinden birisi olmuştur. Galerisi, indirilecekler kısmı, akademisi, yazarları ile sitemiz tam bir frp hazinesidir. FRPWorld sizin de desteklerinizle böyle olmaya devam edecektir. FRP'nin doyumsuzca yaşandığı bu diyara hoş geldiniz.

  FRPWorld, yeni bir frp dünyası


  Sitede bulunan yazı, doküman ve diğer içerikler siteye ait olup başkaları tarafından kopyalanması, dağıtılması ya da ticari amaçla kullanılması yasaktır.
  Siteye yapmış olduğunuz katkılar frpworld.com'un olup bunları yayınlama ya da yayınlamama hakkı site yöneticilerine aittir.


  Sayfa Üretimi: 0.61 Saniye